Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknadsdepartementets organisation

Uppdaterad

Arbetsmarknadsdepartementet har två statsråd. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson är departementschef. Paulina Brandberg är jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

Politisk ledning

Sophia Metelius och Erik Scheller är statssekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Martin Andreasson är statssekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 

Sophia Metelius är samordnande statssekreterare och tillsammans med Erik Scheller och Martin Andreasson leder hon det dagliga arbetet med bland annat planering, samordning och uppföljning av verksamheten.

Statsråden och statssekreterarna har även politiskt sakkunniga tjänstemän i sina staber, som bistår ledningen i det politiska arbetet med underlag, politiska bedömningar, planering och samordning och mediekontakter.

Opolitiskt tillsatta tjänstemän

Enheter och sekretariat

På departementet finns expeditionschefens kansli, två sekretariat och sex sakenheter som leds av icke politiskt tillsatta tjänstemän.

Expeditionschefen, rättschefen och den administrativa chefen biträder statsråden när det gäller planering, samordning och arbetsledning.

Sakenheterna förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. Här ingår bland annat arbetet med propositioner, förvaltningsärenden, budget- och styrningsfrågor gentemot myndigheter samt utvecklingsarbete i form av egna utredningar, utredningsuppdrag med mera. Även EU-förhandlingar och internationella uppdrag ingår på samma sätt i enheternas arbete. Sekretariaten och kansliet ger stöd till hela departementet utifrån sina respektive ansvarsområden.

Expeditionschefens kansli
Kansliet svarar under expeditionschefen bland annat för att lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet iakttas vid beredningen av departementets ärenden. 

Rättssekretariatet
Rättssekretariatet svarar under rättschefen för utarbetandet av förslag till lagrådsremisser, lagpropositioner och annat författningsarbete. Sekretariatet deltar också i utarbetandet av andra propositioner och regeringsskrivelser, svarar för samordning och genomförande av EU:s regler och svarar för juridisk kvalitetssäkring och för att lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet iakttas i arbetet inom departementet. Sekretariatet ger även råd i rättsliga frågor till departementsledningen och övriga enheter.

Sekretariatet för verksamhetsstöd
Sekretariatet för verksamhetsstöd ansvarar för stöd till departementet samt samordning och utveckling av departementets arbete med statens budget, myndighetsstyrning, verksamhetsstyrning, uppföljning av verksamheten, redovisning och strategisk kompetens- och resursplanering samt övergripande organisations- och personalpolitiska frågor som rör departementet och dess kommittéer. Inom sekretariatet finns också departementets analysfunktion som leds av en analyschef.

Sekretariatet ansvarar även för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten svarar för frågor och ärenden om arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program, nyanländas etablering på arbetsmarknaden, arbetslöshetsförsäkring, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.

Enheten svarar även för arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt Europeiska socialfonden inom EU:s strukturfonder och Europeiska Globaliseringsfonden (EGF).

Inom enhetens ansvarsområde ligger förvaltnings-och utvecklingsfrågor som rör Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen samt Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö svarar för frågor och ärenden om arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetstid, lönebildning, statlig lönegaranti vid konkurs samt utveckling inom arbetslivsområdet.

Enhetens ansvarsområde omfattar även förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Medlingsinstitutet, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Svenska ILO-kommittén och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Enheten för integration och arbetet mot utanförskap
Enheten ansvarar för övergripande samordning och utveckling av utrikes föddas integration och etablering i det svenska samhället. Hit hör bland annat frågor om kommunmottagande av nyanlända, ersättningar till kommunerna för mottagande av flyktingar som fått uppehållstillstånd, samhällsorientering samt tolkar och översättare.

Enheten ansvarar också för frågor som rör utanförskap på nationell, regional och lokal nivå.

Jämställdhetsenheten
Jämställdhetsenheten svarar för frågor och ärenden om samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor, inklusive jämställdhetsintegrering och annan metodutveckling för att genomföra regeringens jämställdhetspolitik. 

Enheten svarar för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Jämställdhetsmyndigheten. 

Enheten för mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor
Enheten ansvarar för samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Enheten ansvarar också för frågor om diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Enhetens ansvarsområde omfattar även frågor om rasism och liknande former av fientlighet. Även situationen för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck på nationell nivå, samt samordning och utveckling av sådana frågor ingår i enhetens ansvarsområde. 

Enheten svarar för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering och Institutet för mänskliga rättigheter.

Enheten för EU och internationella frågor 
Enheten för EU och internationella frågor svarar för departementets EU-samordning och för att koordinera internationellt arbetet på departementet. Enheten ansvarar även för vissa sysselsättningsfrågor inom EU, frågor och ärenden som rör Internationella arbetsorganisationen (ILO), Europeiska sociala stadgan samt samordningen av departementets arbete inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Nordiska ministerrådet, och övriga internationella frågor. Enheten sköter också planering, samordning och genomförande av departementsledningens internationella resor och besök. Den bistår även departementsledningen liksom enheter och sekretariat med stöd och rådgivning i EU-frågor och internationella frågor.

Laddar...