Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att analysera och utvärdera den kommunala budget- och skuldrådgivningen Diarienummer: Fi2024/01064

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera och utvärdera den kommunala budget- och skuldrådgivningen. I uppdraget ingår att bedöma om budget- och skuldrådgivningen uppfyller sitt syfte att genom ekonomisk rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Statskontoret analysera rollerna för de aktörer som ingår i systemet för budget- och skuldrådgivning. Uppdraget omfattar i denna del de kommunala budget- och skuldrådgivarna, Konsumentverkets stödjande roll, Inspektionens för vård och omsorgs (IVO) tillsynsroll och kommunernas ansvar gentemot kommuninvånarna. Även det stöd som t.ex. Kronofogdemyndigheten erbjuder budget- och skuldrådgivare ska omfattas av analysen. Analysen ska göras med beaktande av de förslag som lämnas i betänkandet Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38) avseende förutsättningar för en mer likvärdig budget- och skuldrådgivning med hög kvalitet och som möter behovet av rådgivning i varje kommun.

Baserat på sin analys och sina bedömningar får Statskontoret lämna förslag på ändringar i befintliga regelverk eller andra åtgärder som kan förbättra tillgängligheten till budget- och skuldrådgivning som myndigheten bedömer som ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Om förslagen bedöms få samhällsekonomiska eller statsfinansiella konsekvenser ska dessa redovisas. Om förslagen påverkar statens inkomster eller utgifter ska förslag till finansiering lämnas. Det ingår inte i uppdraget att lämna författningsförslag.

Statskontoret ska inhämta synpunkter från berörda aktörer, bland annat kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner och Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare. Vidare ska Statskontoret samråda med Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen. Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Statskontoret ska vid genomförandet av uppdraget beakta annat relevant arbete som pågår hos myndigheter och i Regeringskansliet, bland annat Konsumentverkets uppdrag om ett förstärkt stöd till budget- och skuldrådgivning (Fi2023/02050).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2025.

Laddar...