Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att informera om enkelt avhjälpta hinder Diarienummer: LI2024/01016

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att under 2024 genomföra en informations- och kommunikationsinsats om s.k. enkelt avhjälpta hinder. I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om att hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

Ladda ner:

Informations- och kommunikationsinsatsen ska baseras på lärande exempel från relevanta aktörer och syfta till att öka kommuners och andra aktörers kunskap om hur dessa hinder effektivt kan avhjälpas.

Boverket ska när uppdraget utförs inhämta synpunkter från Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt ett urval av kommuner, fastighetsägare och funktionshinderorganisationer.

Boverket ska senast den 28 februari 2025 lämna en skriftlig redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet samt Socialdepartementet).

Laddar...