Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att stödja socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap och civilt försvar Diarienummer: S2024/00853

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att stödja socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

 • Utveckla och genomföra återkommande nationella möten om krisberedskap och civilt försvar med deltagare, som är verksamma inom eller vars verksamheter berör socialtjänsten och den kommunala hälso och sjukvården, för bl.a. erfarenhetsutbyten och kunskapsåterföringar samt genomgång av planeringsinriktning.
 • Ta fram och distribuera en planeringsinriktning för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård under kris och krig innehållande gemensamma målbilder, grundantaganden och utgångspunkter.
 • Utveckla indikatorer för krisberedskap och civilt försvar inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård och vid behov revidera befintliga indikatorer.
 • Ta fram nationella utbildningsinsatser anpassade för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. I detta ingår att ta fram ett utbildningsmaterial om socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret. Utbildningsmaterialet ska inkludera information om konsekvenser av Sveriges medlemskap i Nato för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.
 • Sprida och öka kännedomen om befintliga stöd för upphandling av samhällsviktig verksamhet gällande krisberedskap och civilt försvar, som innefattar socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Vid behov ska ytterligare stöd tas fram för att säkerställa att perspektivet av krisberedskap och civilt försvar är tydligt i upphandlingar och avtal.
 • Beskriva och vidta eventuella ytterligare åtgärder som stärker myndighetens förmåga och förutsättningar att genomföra det arbete som bedrivs i enlighet med förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap vad gäller krisberedskap och civilt försvar inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
 • Kartlägga behov av ytterligare informationsutbyte eller uppgiftsskyldighet för att förbättra myndighetens förutsättningar att uppfylla kraven som sektorsansvarig myndighet för hälsa, vård och omsorg enligt samma förordning. Även andra behov för att uppfylla samma syfte kan lyftas.
 • Löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider.
 • Föra dialog med och inhämta synpunkter från länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens institutionsstyrelse, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner
 • Senast den 31 januari 2025 delredovisa uppdraget till Regeringskansliet som avser ett utbildningsmaterial om socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret.
 • Senast den 1 oktober 2026 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet
Laddar...