Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag om genomförandet av EU:s reviderade elmarknadslagstiftning Diarienummer: KN2024/00430

Publicerad

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att bedöma vilka åtgärder som krävs med anledning av nya krav enligt revideringen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el (elmarknadsdirektivet), i de delar som inte kräver ett genomförande inom sex månader från det att ändringarna träder i kraft. Energimarknadsinspektionen ska dessutom bistå Regeringskansliet när det gäller genomförandet i övriga delar.

Ladda ner:

Energimarknadsinspektionen ska också bedöma vilka åtgärder som krävs
med anledning av nya krav enligt revideringen av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre
marknaden för el (EU:s elmarknadsförordning) samt nya krav enligt
revideringen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1227/2011
av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (Remit-förordningen).

Energimarknadsinspektionen ska lämna nödvändiga författningsförslag i de
delar där genomförandet kräver föreskrifter i lag eller förordning.

Energimarknadsinspektionen ska samverka med Affärsverket svenska
kraftnät, Statens energimyndighet, Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll (Swedac), Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.

Energimarknadsinspektionen ska löpande informera Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 20 januari 2025.

Laddar...