Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges program för Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)

Publicerad

”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

Ladda ner:

När det gäller hälso- och socialområdet kommer Sverige som ordförandeland att arbeta särskilt med prioriteringar som rör förebyggande insatser och digitala lösningar inom social- och hälsopolitik. Vi kommer också att arbeta med antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas. 

Prioriterade områden

Förebyggande insatser

Ett socialt hållbart samhälle innebär att medborgare känner sig trygga och att samhällets motståndskraft mot allvarlig brottslighet av olika slag är starkt. Inom den sociala sektorn kommer det svenska ordförandeskapet att särskilt fokusera på samarbete samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna samt brottsförebyggande åtgärder riktade mot att förhindra att barn och unga dras in i gängkriminalitet. Även arbete för att motverka välfärdskriminalitet är prioriterat.

God och jämlik hälsa

Det svenska ordförandeskapet kommer att fokusera på insatser som främjar en god och jämlik hälsa för alla som bor i Norden.  Detta sker bland annat genom en digital konferens där frågor som fysisk aktivitet bland unga (fritidskort), ofrivillig ensamhet och digital medieanvändning bland barn och unga lyfts. 

Digitalt utanförskap, tillgänglighet och digital transformation

Med en åldrande befolkning och avfolkade områden i hela Norden innebär digitalisering och distanslösningar nya möjligheter för den nordiska välfärdsmodellen. Frågor om digitalt utanförskap, tillgänglighet och den digitala transformationen är gemensamma utmaningar i hela Norden, som vi behöver ta oss an tillsammans. Det svenska ordförandeskapet kommer även att uppmärksamma insatser för vård och omsorg på distans.

Beredskap inom vård och omsorg

Det välfungerande nordiska samarbetet inom hälsoberedskap är viktigt att värna, inte minst med anledning av det förändrade omvärldsläget. Sverige ska verka för att fortsätta stärka det nordiska samarbetet kring beredskap inom vård och omsorg.

Antimikrobiell resistens  

Antimikrobiell resistens är ett ökande globalt folkhälsoproblem. Det svenska ordförandeskapet ska verka för att stärka samarbetet i Norden inom detta område och för att ta vidare resultatet av arbetet mot antimikrobiell resistens under det svenska ordförandeskapet i EU 2023.

Möten och konferenser (uppdateras löpande)

Datum Aktivitet Ort
6 mars Konferens om felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i Norden      Stockholm
20 mars Konferens om att förebygga och förhindra ungdomskriminalitet Stockholm
16 - 17 april Ministermöte inom MR-S Stockholm
maj/juni Folkhälsokonferens Digitalt
4 september Konferens på temat att förebygga demenssjukdomar Stockholm
28 oktober – 1 november Nordiska Rådets sessionsvecka Island
Prel. november Konferens med tema antimikrobiell resistens 
Prel. november Avslutningskonferens för Vård och omsorg på distans (VOPD)/Integrerad vård och omsorg (iHAC), samt lansering av projekt om digitala lösningar för socialtjänsten i glesbefolkade områden Storuman

 

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Här finns samlad information om ordförandeskapet:

Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)

De nordiska regeringarnas samarbete på social- och hälsoområdet leds av Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S). Ministerrådet för social- och hälsopolitik träffas minst en gång varje år och diskuterar och tar gemensamma beslut om de områden där det nordiska samarbetet skapar större nytta än vad länderna kan göra var för sig – det vi kallar nordisk nytta.
Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S) som består av representanter från samtliga länder och självstyrande områden träffas minst tre gånger varje år och leder det praktiska arbetet och förbereder ministrarnas möten.
Nordiska Ministerrådets sekretariat i Köpenhamn i Danmark ansvarar för det dagliga operativa ansvaret - för "driften" - av det nordiska regeringssamarbetet.

Laddar...