Hoppa till huvudinnehåll

Mål för kultur

Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:

 • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Fler riksdagsbundna mål på kulturområdet

På kulturområdet finns det även riksdagsbundna mål inom:

 • De statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan
 • Litteratur och läsfrämjande
 • Nationell språkpolitik
 • Arkitektur, form och design
 • Arkiv
 • Kulturmiljö
 • Film

De statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan

Riksdagen har antagit att det övergripande målet ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Litteratur och läsfrämjande

Riksdagen har antagit följande nationella mål för politiken för litteratur- och läsfrämjande: Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Nationell språkpolitik

Riksdagen har antagit följande mål för en nationell språkpolitik:

 • Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.
 • Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
 • Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.
 • Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Arkitektur, form och design

Målet för statens arbete med arkitektur, form och design är följande:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Målet ska uppnås genom att:

 • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
 • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
 • det offentliga agerar förebildligt,
 • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
 • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
 • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Arkiv

Riksdagen har antagit mål för den statliga arkivverksamheten. Målet är att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

 • rätten att ta del av allmänna handlingar,
 • behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
 • forskningens behov.

Kulturmiljö

I enlighet med målen för kulturmiljöarbetet ska det statliga kulturmiljöarbetet främja:

 • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
 • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
 • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, och
 • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Film

Målen för den nationella filmpolitiken ska vara:

 • Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.
 • Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.
 • Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
 • Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet.
 • Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande.
 • Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
 • Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.
Laddar...