Hoppa till huvudinnehåll

En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap SOU 2024:19

Publicerad

Utredningen lämnar i detta delbetänkande förslag på en ny beredskapssektor Industri, bygg och handel, utöver de tio som i dag omfattas av för­ord­ning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Ladda ner:

Skälet till att ytterligare en sektor bör tillskapas är att det nuvarande bered­skaps­systemet saknar tre viktiga samhällsfunktioner. Den föreslagna sek­torn är avgränsad, specifik och omfattar viktiga samhälls­funktioner med beroendeförhållanden dem emellan.

Vidare föreslår utredningen att Tillväxtverket utses till beredskapsmyndig­het och sektorsansvarig myndighet för den nya sektorn. Utredningen föreslår även att Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Boverket ut­ses till beredskapsmyndigheter inom sektorn.

Utgångspunkten för utredningens förslag har varit att en myndighet ska kunna utföra uppgiften under såväl fredstida kris, höjd beredskap som ytterst krig. Myndigheten ska även besitta relevant kompetens och under normala omständigheter ha ansvaret för sakområdena inom den samhällsviktiga funktionen. Utredningen ser det som uteslutet att beredskaps­ansvaret ska ges till en myndighet som inte har ansvaret i fredstid.

När det gäller industrifrågor har utredningen funnit att det saknas en myn­dig­het med ett generellt och långsiktigt utpekat ansvar för dessa frågor i fredstid samtidigt som det finns ett stort behov av en sådan myn­dig­het. Frågor som rör industrin har enligt utredningens mening sin huvud­sak­liga hemvist inom ramen för näringspolitiken. Av de myndig­heter som i dag arbetar med näringspolitiska frågor bedömer utredningen att det endast är Tillväxtverket som skulle kunna komma i fråga för att ges ett sådant ansvar. Myndigheten har på senare tid fått ett antal upp­drag som rör industrin vilket ger vid handen att regeringen ser samma behov. Utredningen bedömer samtidigt att ett beredskapsansvar skulle kräva förändringar av myndighetens nuvarande uppdrag och ansvars­områden.

Utredningen föreslår även att det utreds hur den övergripande ansvars­struk­turen och formerna för en återetablerad byggnads- och repara­tions­beredskap ska se ut. Det inkluderar att utreda om myndig­heterna inom sektorn industri, bygg och handel ska ges ett ansvar utöver den egna sektorns verksamhetsområde. Till dess att detta är utrett före­slår utredningen att Tillväxtverket och Boverket får ett ansvar för byggnads- och reparationsberedskapen inom sina respektive verksamhets­områden.

Utredningens bedömning är att det försämrade säkerhetsläget och omvärlds­utvecklingen i övrigt gör att det brådskar med att säkerställa försörj­nings­beredskapen. Det är därför viktigt att regeringen i sin myndighetsstyr­ning prioriterar beredskapsarbetet och underlättar för myndigheterna att planera för och bygga upp verksamheten på området.

Laddar...