Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet SOU 2023:53

Publicerad

Grönt omslag med texten En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet SOU 2023:53

Arbetsskadeutredningen har sett över arbetsskadeförsäkringen.

Ladda ner:

I betänkandet En ändamålsenlig arbetsskade-försäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet föreslår utredningen bland annat:

 • att de så kallade grundkraven för livränta  förändras  så  att det blir lättare att uppfylla kravet på varaktig inkomstförlust
 • att kravet på att inkomstförlusten ska uppgå till minst en fjärdedels prisbasbelopp per år avskaffas
 • att en karenstid på 180 dagar från skadans skadetidpunkt införs
 • att en fast prövotidpunkt för livränta införs
 • att kravet på inkomstförlust om minst en fjärdedels prisbasbelopp avskaffas
 • att arbetsmarknadsbegreppet vid bedömningen av inkomst efter skada ska preciseras och regleras i lagtexten
 • vissa preciseringar av äldreregler och att de harmonieras med äldrereglerna inom sjukersättningen
 • att möjligheten till omprövning av livräntan utökas något
 • förändringar för de försäkrade som skadas i arbetet men som inte är försäkrade för bland annat sjukpenning
 • att beviljade livräntor årligen ska räknas upp med förändringen i inkomstindex
 • att maxgränsen för livränteunderlag – det så kallade taket för livränteunderlaget – successivt höjs från 7,5 prisbasbelopp till 7,5 inkomstbasbelopp
 • förändringar som innebär ökad tydlighet och precisering av hur arbetsskadeprövningen ska göras och vilka beviskrav som gäller för de olika delarna. I stället för dagens helhetsbedömning föreslår utredningen att arbetsskadeprövningen ska ske i fyra led
 • att principen om att de försäkrade omfattas i sitt befintliga skick förtydligas så att sjukdomar, anlag med mera inte ska kunna vägas in som konkurrerande faktorer i arbetsskadeprövningen
 • att ett särskilt arbetsskaderåd till att börja med ska utformas som en kommitté enligt kommittéförordningen
 • att undantaget för skador orsakade av vissa psykosociala faktorer avskaffas
 • att undantaget vid smitta ska avskaffas
 • att de föreslagna författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2024
Laddar...