Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet SOU 2023:9

Publicerad

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet

Huvudmannaskapsutredningen har analyserat och föreslagit hur insatsen personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

 • att staten genom Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans
 • att kommunerna ska fortsätta att utföra personlig assistans om den enskilde begär det. 
 • att timschablonen höjs med 4,35 kronor i 2022 års nivå. Detta för att kompensera arbetsgivarna för sjuklönekostnaderna för personliga assistenter och att den ordning som gäller enligt 6 § andra stycket förordningen (1993:1091) om assistansersättning ska fortsätta att gälla vid ett statligt huvudmannaskap
 • att nuvarande kvalifikation för rätt till personlig assistans enligt LSS behålls i ett statligt huvudmannaskap
 • att kommunerna inte längre ska vara skyldiga att medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen
 • att arbetet med god kvalitet ska kompletteras med regler för att säkerställa den enskildes självbestämmande
 • att kommunerna ska kunna anmäla till IVO om de får indikationer på att personlig assistans inte utförs med god kvalitet
 • att det statliga huvudmannaskapet ska träda i kraft den 1 januari 2026 och att de kommunala besluten om personlig assistans från detta datum ska föras över löpande till Försäkringskassan
 • att kommunerna ska kunna få ersättning för de kostnader för personlig assistans som de har haft efter ikraftträdandet fram till att Försäkringskassan tar över besluten
 • en sekretessbrytande bestämmelse i form av en uppgiftsskyldighet för kommunerna att i samband med överföringen lämna över de uppgifter som är nödvändiga för att Försäkringskassan ska kunna fullgöra sitt uppdrag inom ramen för assistansersättningen
 • att kommunerna ska fortsätta att ansvara för ett fåtal beslut som avviker från reglerna i socialförsäkringsbalken
 • att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 10 323 miljoner kronor i 2021 års kostnads- och volymnivå till följd av huvudmannaskapsförändringen.
Laddar...