Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Försvarsdepartementet

Sveriges tillträde till vissa Natoavtal Prop. 2023/24:133

Publicerad

Som Natomedlem förväntas Sverige tillträda vissa avtal som berör olika aspekter av försvarssamarbetet. I propositionen behandlas fyra centrala avtal.

Ladda ner:

Två av avtalen, Nato SOFA och Parisprotokollet, är statusavtal vars syfte är att stärka de allierades förmåga att agera militärt tillsammans genom att på förhand reglera en rad frågor som kan uppstå i samband med att en sändande stats militära personal befinner sig i en mottagande stat.

De två andra avtalen berör frågor om informationshantering och
hemlighållande av försvarsuppfinningar. De syftar till att öka möjligheterna till tekniskt samarbete mellan allierade och förbättra förutsättningarna för att utbyta erfarenheter och materiel med varandra på försvarsområdet.

De avtal som behandlas i propositionen förutsätter vissa författningsändringar för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt avtalen. Riksdagens godkännande krävs därför innan avtalen kan träda i kraft. I propositionen föreslås bland annat följande ändringar.

 • Privilegier och immunitet som enligt statusavtalen gäller för vissa
  personalkategorier ska införas i svensk rätt.
 • Medlemmar av en främmande stats militära styrka, civil personal och
  vissa andra personalkategorier ska inte folkbokföras här.
 • Sverige ska i vissa fall kunna hemlighålla utländska försvarsuppfinningar
  som hålls hemliga i ett annat land med hänsyn till det nationella försvarsintresset.
 • Det ska införas en bestämmelse om skadeståndsskyldighet för staten
  vid felaktig hantering av försvarsrelaterad teknisk information.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Laddar...