Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Förbättrade skattemässiga villkor för enskilda näringsidkare Fi2024/01377

Publicerad

I denna lagrådsremiss föreslås ändrade beloppsgränser för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Syftet med förslagen är att förbättra de skattemässiga villkoren för de minsta företagen.

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2025 har Finansdepartementet remitterat ett antal skatteförslag i syfte att möjliggöra en samlad behand­ling av skatteförslag med budgeteffekter. En del i beredningen av dessa förslag innefattar granskning av Lagrådet. Regeringen har i dag beslutat att lämna denna lagrådsremiss till Lagrådet. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Sammanfattning av förslagen

Förslagen innebär att beloppsgränsen för positiv räntefördelning slopas och att beloppsgränsen för negativ räntefördelning höjs från ett negativt kapitalunderlag på 50 000 kronor till 500 000 kronor.

Förslagen innebär också höjningar av vissa beloppsgränser vid beskattningen av enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Det gäller undantaget för värdering av lagertillgångar och möjligheten att göra värdeminskningsavdrag på inventarier med hela avskrivningsunderlaget. De föreslagna ändringarna innebär att beloppsgränserna höjs från 5 000 kronor till ett halvt prisbasbelopp (28 650 kronor för 2024).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...