Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Utlandsspioneri

Publicerad

Internationella freds- och säker­hets­främ­jande sam­arbeten bygger i hög grad på förtro­ende och på att de hem­liga upp­gifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna. För att stärka skyddet för sådana sam­arbeten mot spioneri­liknande gärningar före­slår regeringen att brotten utlands­spioneri, grovt utlands­spioneri och röjande av hemlig uppgift i inter­natio­nellt sam­arbete införs i brotts­balken. Där­igenom blir det straff­bart att under vissa omstän­dig­heter t.ex. obehöri­gen röja hemliga upp­gifter som före­kommer inom Sveriges inter­natio­nella sam­arbeten och som kan skada Sveriges för­hållande till någon annan stat eller en mellan­folklig orga­nisation. Undan­tag från straff­ansvar ska gälla om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omstän­dig­heter är försvarlig.

Ladda ner:

Straff­bestäm­mel­serna om obehörig och grov obehörig befatt­ning med hemlig uppgift samt vårds­löshet med hemlig uppgift utvidgas så att de även omfattar gärningar som har sin grund i utlands­spioneri.

Utlands­spioneri samt de former av obehörig befatt­ning med hemlig upp­gift och vårds­lös­het med hemlig upp­gift som har sin grund i utlands­spioneri kriminali­seras även som tryck- och yttrande­frihets­brott. Med­delar­friheten och anskaffar­friheten begränsas när det gäller utlands­spioneri, grovt utlands­spioneri och grov obehörig befatt­ning med hemlig uppgift med grund i utlands­spioneri.

Spioneri­brottet och vissa ankny­tande brott utvidgas så att syftet att gå främ­mande makt till­handa också gäller liknande sam­man­slutning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • Utlandsspioneri (utkast till lagrådsremiss)

    Utvecklingen på det säkerhets- och försvars­politiska området har inne­burit att Sverige i högre grad än tidigare har kommit att sam­verka med andra länder och organisa­tioner för att avvärja hot mot fred och säkerhet. Sådana inter­natio­nella freds- och säker­hets­främ­jande sam­arbeten bygger i hög grad på förtro­ende och på att de hemliga upp­gifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utlandsspioneri

    Internationella freds- och säker­hets­främ­jande sam­arbeten bygger i hög grad på förtro­ende och på att de hem­liga upp­gifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna. För att stärka skyddet för sådana sam­arbeten mot spioneri­liknande gärningar före­slår regeringen att brotten utlands­spioneri, grovt utlands­spioneri och röjande av hemlig uppgift i inter­natio­nellt sam­arbete införs i brotts­balken. Där­igenom blir det straff­bart att under vissa omstän­dig­heter t.ex. obehöri­gen röja hemliga upp­gifter som före­kommer inom Sveriges inter­natio­nella sam­arbeten och som kan skada Sveriges för­hållande till någon annan stat eller en mellan­folklig orga­nisation. Undan­tag från straff­ansvar ska gälla om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omstän­dig­heter är försvarlig.

Proposition (1 st)

  • Utlandsspioneri

    Internationella freds- och säkerhetsfrämjande samarbeten bygger i hög grad på förtroende och på att de hemliga uppgifter som förekommer inom ramen för samarbetena kan skyddas av de samverkande länderna. För att stärka skyddet för sådana samarbeten mot spioneriliknande gärningar föreslår regeringen att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken. 

Laddar...