Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (Fö 2023:01) Dir. 2024:3

Publicerad

Förlängd tid för en del av uppdraget. Dessa delar i uppdraget ska redovisas senast den 16 september 2024.

Ladda ner:

Delbetänkandet kommer att överlämnas den 5 mars 2024. Enligt de ursprungliga direktiven ska uppdraget redovisas senast den 23 februari 2024. Utredningstiden ligger fast för de delar av uppdraget som avser att föreslå hur NIS2-direktivet ska genomföras och frågor som är gemensamma för NIS2- och CER-direktiven i de ursprungliga kommittédirektiven i den mån dessa är hänförliga till genomförandet av NIS2-direktivet. Utredningstiden ska dock förlängas för de delar av de ursprungliga direktiven som avser att

 • föreslå hur CER-direktivet ska genomföras och frågor gemensamma för
  NIS2- och CER-direktiven i de ursprungliga kommittédirektiven i den
  mån dessa är hänförliga till genomförandet av CER-direktivet eller i
  övrigt syftar till att uppnå en sammanhängande reglering,
 • analysera hur den nya regleringen ska fungera vid sidan av
  säkerhetsskyddsregleringen och föreslå ändringar som behövs för att
  uppnå en mer sammanhållen systematik mellan regelverken, särskilt vad gäller tillsynsmyndigheternas befogenheter och sanktionsavgifternas storlek,
 • ta ställning till om bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innebär ett tillräckligt skydd för sådana uppgifter som kan komma att behandlas enligt direktiven, och
 • i anslutning till dessa frågor lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska i dessa delar redovisas senast den 16 september 2024.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...