Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen Dir. 2023:43

Publicerad

Ladda ner:

Ändring i och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 29 april 2021 kommittédirektiv om en samlad
lagstiftning om Tullverkets befogenheter (dir. 2021:28). Enligt direktiven
skulle uppdraget redovisas den 16 maj 2022.

Regeringen beslutade den 13 april 2022 tilläggsdirektiv till
Tullbefogenhetsutredningen (dir. 2022:29) som bl.a. innebar att utredaren
fick i uppdrag att analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade
möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor, analysera behovet
och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling och vid behov lämna nödvändiga
författningsförslag. Regeringen beslutade även om förlängning av
utredningstiden. De delar som utredaren enligt de ursprungliga direktiven
skulle ha slutredovisat den 16 maj 2022 skulle i stället redovisas i form av en
delredovisning den 2 september 2022 och slutredovisningen bestämdes till
senast den 14 juli 2023.

Uppdrag att lämna författningsförslag
Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anfört om
Tullverkets befogenheter (bet. 2021/22:JuU22 punkt 58, rskr. 2021/22:271).
Av tillkännagivandet följer att tilläggsdirektiven till Tullbefogenhetsutredningen bör kompletteras så att utredaren, oavsett ställningstagande i sak, ska föreslå ny lagstiftning (bet. 2021/22: JuU22 s. 115).

Laddar...