Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Effektivare tillsyn över socialtjänsten Dir. 2022:65

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över möjligheterna att förbättra förutsättningarna för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utöva tillsyn och ha möjlighet att ingripa när tillsynen visar på brister inom socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Meningen är att tillsynen ska bli effektivare. Den demokratiska kontrollen över välfärden ska stärkas.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analysera och ta ställning till om IVO behöver utökade eller tydligare möjligheter att ingripa när tillsynen visar på brister,
  • analysera och ta ställning till om IVO inom ramen för sin tillsyn ska granska hur kommunerna kontrollerar och följer upp sina avtal med privata utförare inom socialtjänsten eller enligt LSS,
  • lämna förslag på hur IVO genom sin tillsyn ska kunna verka för att kommuner ska planera sina insatser för enskilda, behovsprövade eller inte, och verkställa dessa inom skälig tid,
  • analysera och ta ställning till om kommuner bör åläggas en skyldighet att rapportera förändringar i sina avtal med enskilda utförare till IVO, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget redovisas senast den 29 mars 2024.

Laddar...