Hoppa till huvudinnehåll
Förordningsmotiv från Utbildningsdepartementet

Förordningsmotiv för Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta Fm 2020:2

Publicerad

Denna förordning säkerställer att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas. Förordningen ger också Skolverket möjlighet att ställa in nationella prov om det skulle behövas.

Ladda ner:

Bestämmelserna får tillämpas om det behövs för att elever i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800), om
1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en
skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,
2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19,
3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168),
4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda, eller
5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning på
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Med att en skolenhet är stängd avses att skolenhetens lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Förordningen träder i kraft den 22 mars 2020.

Laddar...