Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Livsmedelsverket om att sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för äldre

Publicerad

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet och hälsa. Regeringen ger därför Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för att motverka ohälsa hos äldre personer.

– Många äldre personer är friska och har goda matvanor, men med stigande ålder ökar risken för sjukdom och ohälsa. Måltiders betydelse för att stärka det friska och förebygga ohälsa är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande, med mindre risk för bland annat fallolyckor. Därför får Livsmedelsverket nu i uppdrag att informera om mat och måltider bland äldre och i det arbetet kan organisationerna på äldreområdet bidra med viktig kompetens, säger äldre - och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

– Mat och måltider är inte bara nödvändiga för vår fysiska hälsa, utan de spelar även en avgörande roll för vårt sociala välbefinnande. För många äldre är måltiden dagens höjdpunkt, en tid för gemenskap och samvaro. Genom att sprida kunskap om måltidens betydelse kan vi förbättra livskvaliteten för äldre och minska risken för undernäring och ensamhet. PRO stödjer detta initiativ och ser fram emot att samarbeta för att skapa en bättre vardag för alla äldre, säger Åsa Lindestam, ordförande PRO.

– Maten och måltiden är viktig för alla oavsett ålder. De ger oss möjlighet till näring och samvaro och bidrar på så sätt till en god hälsa och ett gott liv. För seniorer som har försämrad hälsa och få sociala kontakter är det särskilt viktigt. Därför är det positivt att Livsmedelsverket får i uppdrag att sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för hälsan, till äldreomsorgens beslutsfattare och personal. Vi ser fram emot att fler omsorgsgivare använder kunskapen till glädje och nytta för de seniorer som får äldreomsorg, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

– Inom äldreomsorgen har måltiderna stor betydelse för livskvaliteten. Men vi vet från både undersökningar och våra medlemmar att det skiljer stort över landet hur äldre upplever måltiderna inom äldreomsorgen. Det är viktigt att alla kommuner använder den kunskap som finns om måltidernas betydelse för hälsan och livskvaliteten. Här kan vi pensionärsorganisationer också hjälpa till, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Mat är grundläggande för det fysiska och psykiska välbefinnandet, men mat och måltider har också betydelse för människors sociala välbefinnande. Ofrivillig ensamhet och isolering är ett utbrett problem bland äldre som kan medföra en förhöjd risk att drabbas av undernäring. Möjligheten att äta i gemenskap med andra kan därför ha stor betydelse för äldres hälsa.

Livsmedelsverket har därför fått i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om mat och måltiders betydelse i syfte att motverka ohälsa hos äldre personer. Kunskapsstöden ska riktas till personal och beslutsfattare inom äldreomsorgen. I uppdraget ingår även att tillsammans med organisationer på äldreområdet ta fram och sprida informationsmaterial om maten och måltidens betydelse för att främja hälsa och motverka ohälsa, som riktas till äldre personer.

Informationsmaterialet ska lyfta fram äldre personers egen förmåga att stärka sin hälsa genom goda matvanor, samt betydelsen av gemensamma måltiders betydelse för känslan av gemenskap. Samarbete med organisationer på äldreområdet är därför en strategisk del av arbetet.

Eftersom matvanor också speglar vår kultur och historia, ska informationsmaterialet tillgängliggöras på de nationella minoritetsspråken. Materialet kan också översättas till fler språk.

Livsmedelsverket ska när uppdraget utförs föra dialog med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra relevanta aktörer som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner.

Uppdraget ska slutredovisas till av Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 15 juni 2026.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...