Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndsprocesserna för gruvor effektiviseras genom ändringar i minerallagen

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en proposition som föreslår ändringar i minerallagen. De föreslagna ändringarna är ett led i regeringens arbete med att förenkla och effektivisera tillståndsprocesserna. Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.

– Vi behöver fler gruvor för att minska Sverige och EU:s beroende av råmaterial från tredje land. En säker och hållbar tillgång till mineral och metaller är nödvändig för att möjliggöra det gröna samhällsbygget, stärka konkurrenskraften och elektrifiera Sverige. Det här förslaget är en hörnsten i regeringens arbete med att effektivisera och göra tillståndsprocesser mer förutsebara, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

De föreslagna ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd, i de fall ett sådant tillstånd krävs, inte ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas. Prövningen av ett Natura 2000-tillstånd kan i stället göras i samband med prövningen av ett miljötillstånd.

Det föreslås också att det införs ett förtydligande i minerallagen om att uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för prövningen av koncessionsansökan.

I förhållande till lagrådsremissen har vissa justeringar gjorts efter synpunkter från Lagrådet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Natura 2000-tillstånd krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...