Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Produktivitetskommissionen lämnar sitt delbetänkande

Publicerad

Finansminister Elisabeth Svantesson har i dag tagit emot Produktivitetskommissionens delbetänkande. I betänkandet lämnar kommissionen förslag för att höja produktiviteten i svensk ekonomi.

– Produktivitet är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Sverige har under flera år haft en svag produktivitetsutveckling. För att vända trenden tillsatte jag en Produktivitetskommission som fick i uppgift att ta fram förslag för att stärka produktiviteten i både privat och offentlig sektor. Nu ser jag fram emot att analysera kommissionens förslag för att sedan bereda dem vidare i Regeringskansliet, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

I detta delbetänkande behandlas vissa av de områden som Produk­tivitetskommissionen har i uppdrag att analysera och bedömer vara av väsentlig relevans för produktivitetstillväxten. Andra områden kommer att tas upp i huvudbetänkandet.

I delbetänkandet föreslås bland annat åtgärder inom: 

  • Regelförenkling: Produktivitetskommissionen anser att det finns behov av såväl ett förstärkt stöd till som aktiv uppföljning och kontroll av regeringens och myndigheternas arbete med regelförenkling. Kommissionen föreslår bland annat att särskild kom­petens för detta samlas hos Ekonomistyrningsverket (ESV) och att mer resurser tillförs för att kunna stötta statliga förvaltningsmyn­digheter och Regeringskansliet med konsekvensutredningar och utvärderingar.

  • Bostäder och byggande: Produktivitetskommissionen bedömer att det finns särskilda fak­torer som över tid har begränsat utbudet av bostäder och att bostadsbyggandet skulle kunna öka om dessa hinder undanröjdes. Produktivitetskommissionen föreslår därför en översyn av bostadspolitiken med målsättningen att förbättra marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande. Regelverken behöver förenklas, processer kortas och planmonopolet ses över enligt kommissionen. Därtill föreslås fri hyressättning i nyproduktion och förändringar av strandskyddet.

  • Till­ståndsprocesser: Det huvudsakliga problemet med dagens tillståndsprocesser är enligt kommissionen osäkerheten i tillämpningen och att tiden till avgöran­det är för lång. Produktivitetskommissionen lämnar därför förslag som syftar till att förbättra vissa typer av till­ståndsprocesser bland annat genom att göra dem snabbare. Det kan exempelvis ske genom att vissa åtgärder som i dag kräver en fullständig tillstånds­ansökan i stället hanteras inom ramen för en ansökan om ett så kallat ändringstillstånd.

  • Transportinfrastruktur: Produktivitetskommissionen lämnar flera förslag för att analyser av den samhällsekono­miska effektiviteten ska få större genomslag i planprocessen för transportinfrastruktur. Kommissionen bedömer vidare att transportinfrastrukturen är väl utbyggd i Sverige samtidigt som stora delar närmat sig eller passerat sin tekniska livslängd vilket leder till försämrad kapacitet och tillförlitlighet. Fokus bör enligt kommissionen därför skifta från nyinvestering till underhåll och reinvestering i högre grad.

  • Utbildningsväsen­det: Produktivitetskommissionen lämnar förslag för att åtgärda ett antal identifierade problem­områden inom svensk skola och högre utbildning. Bland annat föreslås att betygsättningen bör knytas till externt rättade nationella prov för att komma till rätta med betygsinflationen. Inom resurstilldelningssystemet för den högre utbildningen föreslås att en arbetsmarknadskomponent införs.

  • Skatter: En av kommissionens slutsatser är att ett skifte av skatteuttaget från arbetsinkomstrelaterade skattebaser till mindre rörliga baser, exempelvis fastigheter, kan öka den samhällsekonomiska effektiviteten i skatteuttaget och därmed tillväxten. Kommissionen pekar också på behovet av sänkt marginalskatt på höga arbetsinkoms­ter för att öka incitament till utbildning och ökad ansträngning och ansvarstagande på jobbet. Vidare menar Produktivitets­kommissionen att beskattningen av förvärvsinkomster bör förenklas och att beskattningen bör sänkas vid lägre inkomster.

  • Övrigt: Slutligen lämnar kommissionen förslag bland annat för att främja lärande mellan kommuner och regioner, för att åstadkomma ett mer effektivt, innovativt och lärande arbete med policyutveckling i statsförvaltningen, och för att förstärka det finanspolitiska ramverket.

Bakgrund

I april 2023 tillsatte regeringen en kommission med uppdrag att analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten samt lämna förslag för att höja produktiviteten i näringslivet och i den offentliga sektorn. Kommissionens arbete leds av Hans Lindblad, före detta riksgäldsdirektör och chef för Riksgäldskontoret. Till kommissionen är ett antal ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter knutna. Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Laddar...