Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens handlingsplan del 2: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Publicerad

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

Ladda ner:

Den nationella livsmedelsstrategin utgörs av en proposition och en handlingsplan. För insatser direkt relaterade till arbetet med livsmedelsstrategin avsattes medel i statsbudgeten för åtgärder i handlingsplan del 1 till och med 2019. Utöver dessa medel öronmärktes 540 miljoner kronor för arbetet med genomförandet av Livsmedelsstrategin inom ramen för Landsbygdsprogrammet under åren 2014–2020. Förutom medlen ovan som mer direkt avsatts för livsmedelsstrategins genomförande finns, inom ramen för främst landsbygdsprogrammet, ytterligare medel och insatser som stödjer syften och mål i livsmedelsstrategin.

Propositionen är en plattform och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja mot slutåret 2030. Livsmededelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås. Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 består av ett antal olika åtgärder som ska bidra till att nå livsmedelsstrategins övergripande mål under åren 2020-2025.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan.

En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. Långsiktigheten i handlingsplan del 2 är en nyckel i arbetet med livsmedelsstrategin för att nå målet till 2030. Handlingsplanen tar avstamp i att nå målet till 2030 genom långsiktiga åtgärder inom de tre strategiska områdena

  • Regler och villkor
  • Konsument och marknad
  • Kunskap och innovation.

Respektive åtgärder inom de strategiska områdena följs av öronmärkta medel fram till 2025, till olika myndigheter och aktörer, som anses bäst lämpade för att utföra uppgiften i syfte att stärka den svenska livsmedelskedjan.

Ett samlat grepp där hela livsmedelskedjan ingår, med svensk livsmedelsproduktion i centrum, är viktigt för att nå livsmedelsstrategins mål. Det kommer i sin tur att bidra till en positiv landsbygdsutveckling genom möjlighet för ökad sysselsättning och tillväxt på landsbygden. Handlingsplan del 2 ska verka som en fortsatt satsning på den svenska livsmedelskedjan och bidra till att stärka det svenska matundret.

Laddar...