Hoppa till huvudinnehåll

Meddelande om industriell koldioxidförvaltning 2023/24:FPM47

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande om industriell koldioxidförvaltning.

Ladda ner:

I juni 2021 enades Europarlamentet och rådet om en europeisk klimatlag (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 2021 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet). Lagen omfattar ett mål om att EU ska uppnå klimatneutralitet till 2050 och ett klimatmål för 2030 om att minska utsläppen med minst 55 procent jämfört med 1990. Enligt klimatlagen ska ett unionsomfattande klimatmål för 2040 fastställas och kommissionen ska lämna ett förslag till sådant mål sex månader efter den första s.k. globala översynen av Parisavtalet under FN:s klimatkonvention. Kommissionen presenterade därför ett meddelande om EU:s klimatmål för 2040 (COM(2024) 63 final) den 6 februari 2024 (2023/24:FPMxxx). Både för att nå klimatneutralitetsmålet 2050 och det klimatmål för 2040 som kommissionen rekommenderar, förväntas det finnas behov av att fånga in koldioxid som därefter kan användas eller lagras. Kommissionen presenterade därför ett meddelande om industriell koldioxidförvaltning den 6 februari 2024 tillsammans med meddelandet om EU:s klimatmål för 2040.

 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...