Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Socialdepartementet

Förslag till direktiv för att upprätta ett europeiskt funktionshindersintyg och ett europeiskt parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 2023/24:FPM4

Publicerad

Faktapromemoria gällande COM(2023) 512.

Ladda ner:

Den 6 september 2023 presenterade kommissionen sitt förslag till direktiv om inrättande av EU-intyget om funktionsnedsättning och EU-parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning. 
Syftet med kommissionens förslag är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att resa inom EU, genom inrättandet av ett gemensamt och standardiserat EU-intyg om funktionsnedsättning och ett EU-parkeringstillstånd. Enligt förslaget ska innehavare av EU-intyget om funktionsnedsättning få sin status som person med funktionsnedsättning erkänd i hela EU, genom ett ömsesidigt erkännande av EU-intygen mellan medlemsstaterna. Förslaget gör det obligatoriskt för tjänsteutförare att garantera innehavare av EU-intyget, oavsett vilken medlemsstat innehavarna är medborgare i, tillgång till samma förmåner och särskilda villkor som nationella medborgare med funktionsnedsättning har tillgång till. Förslaget innebär även att innehavare av EU-parkeringstillståndet får samma parkeringsvillkor när de besöker en annan medlemsstat som personer som fått sitt tillstånd utfärdat i den aktuella medlemsstaten. 

Regeringen stödjer ambitioner om stärkt möjlighet till full och effektiv delaktighet för personer med funktionsnedsättning och delar kommissionens ambition att säkerställa möjligheten för personer med funktionsnedsättning att utnyttja den fria rörligheten inom EU. Regeringen verkar för att utformningen av förslaget på ett ändamålsenligt vis bidrar till att uppfylla direktivets syfte och för att förslaget inte innebär en oskälig administrativ börda för små och medelstora företag eller för det offentliga. Det är viktigt att kostnaderna står i proportion till nyttan och att förslaget lämnar tillräckligt utrymme för medlemsstaterna att tillämpa direktivet på ett sätt som fungerar i den nationella, regionala och lokala kontexten och tar hänsyn till skillnader i medlemsstaternas nationella system. Regeringen har en generell budgetrestriktiv linje, såväl avseende hur EU-medel används som dess påverkan på medlemsstaternas budget. De administrativa åtaganden som åläggs medlemsstaterna ska vara väl avvägda och proportionerliga.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...