Hoppa till huvudinnehåll

Aktivt arbete för att bekämpa arbetslivskriminaliteten

Publicerad

Arbetslivskriminaliteten är ett samhällsproblem som skapar stor otrygghet på arbetsmarknaden. Den leder till att människor utnyttjas, att konkurrensen snedvrids och det är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin. Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att strypa den kriminella ekonomin och bekämpa kriminaliteten i samhället.

– Regeringen arbetar gemensamt och på bred front för att få till det skifte som behövs för att vända utvecklingen när det gäller kriminaliteten som vi ser på allt för många områden, inte minst på arbetsmarknaden. Vi är fast beslutna att knäcka arbetslivskriminaliteten och växlar därför upp arbetet ytterligare i vårändringsbudgeten, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Regeringen vidtar åtgärder på bred front

  • I vårändringsbudgeten satsar regeringen över en kvarts miljard kronor i ökade resurser under 2024 till tio myndigheter som på olika sätt arbetar mot den kriminella ekonomin. Bland annat stärks resurserna till det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet, inklusive arbetet som utförs av regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel vid socialtjänsten, med 30 miljoner kronor. 
  • Under 2023 invigde regeringen fem regionala center mot arbetslivskriminalitet i Sverige. I Sverige finns det nu sju center placerade i Umeå, Göteborg och Norrköping, Örebro, Uppsala, Stockholm och Malmö.
  • Regeringen har förlängt uppdraget för nio myndigheter att fortsätta samverka mot arbetslivskriminalitet. Myndigheterna ska fortsätta att utveckla arbetet mot arbetslivskriminalitet vid de regionala centren utifrån respektive myndighets kompetensområde.
  • Regeringen avser att senast under tredje kvartalet 2024 återkomma med ett förnyat uppdrag till de nio myndigheter som samverkar mot arbetslivskriminalitet. Det förnyade uppdraget ska bland annat innebära att arbetet ska slå hårdare mot den kriminella ekonomin, organiserad brottslighet i företagsmiljö och människoexploatering i arbete.
  • De nordiska arbetsmarknadsministrarna har beslutat om ett nordisk-baltiskt nätverk mot arbetslivskriminalitet. Samarbetet ska möjliggöra ett förebyggande och löpande gränsöverskridande arbete med erfarenhetsutbyte för att förhindra arbetslivsrelaterad brottslighet. Det formaliserade samarbetet börjar officiellt gälla den 1 januari 2025.
  • Regeringen har gett Delegationen mot arbetslivskriminalitet i tilläggsuppdrag om att analysera uppläggen som används inom vissa särskilt utsatta näringsgrenar och reglerade yrken för att samhället ska kunna slå tillbaka med träffsäkra och effektiva åtgärder bland annat mot den organiserade brottsligheten.
Laddar...