Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Budgeten för 2024 på fem minuter

Publicerad

Sverige befinner sig i en ekonomisk vinter. Inflationen och högre räntor pressar både hushåll och företag, samtidigt som säkerhetsläget har försämrats. I ett besvärligt ekonomiskt läge är regeringens prioritering att bekämpa inflationen, stötta hushåll och välfärden samt stärka rättsväsendet och försvaret. Mot denna bakgrund presenterar regeringen budgetpropositionen för 2024 med reformer för sammanlagt 39 miljarder kronor nästa år.

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för nästa år. På den här sidan kan du läsa mer om:

Regeringens bedömning av det ekonomiska läget och de offentliga finanserna

Hög inflation fortsätter prägla svensk ekonomi som bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 och 2024. Den höga inflationen och högre räntor tillsammans med en minskad efterfrågan i omvärlden är de främsta skälen till att konjunkturen viker. Samtidigt som det finns ljuspunkter med en lägre inflationstakt är kärninflationen fortfarande hög. Det pressar hushåll och företag hårt. På grund av lågkonjunkturen väntas arbetslösheten öka under 2023 och 2024. Under 2025 väntas ekonomin återhämta sig vilket leder till att efterfrågan på arbetskraft ökar.

Budgeten för 2024 präglas av det ekonomiska läget och prioriteringar krävs för att inte riskera att elda på inflationen. Samtidigt är det uppenbart att hushåll och välfärden behöver stöd i det tuffa läget.

Makroekonomiska nyckeltal

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2022, prognos 2023–2026
2022 2023 2024 2025 2026
BNP1 2,8 -0,8 1,0 2,9 3,1
Arbetslöshet, 15-74 år2 7,5 7,6 8,2 8,3 7,4
KPIF3 7,7 6,0 2,7 2,0 2,0
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP 0,8 -0,2 -0,7 -0,4 0,6
Offentliga sektorns skuld, % av BNP 32,9 30,3 30,2 29,8 28,6

1 Fasta priser.
2 Procent av arbetskraften.
3 Konsumentprisindex med fast ränta.
Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2023-08-07 resp. 2023-08-10 för finansiellt sparande samt skuld i offentlig sektor.
Källor: SCB och egna beräkningar.

Hela nyckeltalstabellen för prognosen

Reformer i budgeten för att bygga Sverige starkt

Regeringen lägger fram en budget med reformer för sammanlagt 39 miljarder kronor nästa år. Bland reformerna finns åtgärder för att stötta hushållen och välfärden och bekämpa inflationen, återupprätta arbetslinjen och genomföra strukturreformer för en högre tillväxt. Nedan kan du läsa mer om de förslag som ingår i budgetpropositionen för 2024.

Integrationsproblemen påverkar hela samhället och har skapat ett utbrett utanförskap bland många utrikes födda, men också bland barn och ungdomar födda i Sverige. Integrationspolitiken behöver i högre grad bidra till att alla som kan ska stå till arbetsmarknadens förfogande och anstränga sig för att bli självförsörjande, lära sig svenska och bli en del av den svenska gemenskapen.

Pressmeddelande: Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

Pressmeddelande: Förstärkning av sfi för att fler ska få jobb och möjlighet att försörja sig

Invandringen till Sverige har varit ohållbar. Resultatet har blivit ett farligt utanförskap bland många utrikes födda personer, men också bland barn och ungdomar födda i Sverige. Regeringen har en konkret reformagenda med syfte att lösa ett brett spektrum av migrationsrelaterade samhällsproblem. Reformerna ska leda till en ansvarsfull och restriktiv migrationspolitik.  

Pressmeddelande: Återvändande och mottagningscenter i fokus i migrationsbudgeten

Svenska folket ska få bättre valuta för sina skattepengar. För att det ska finnas resurser till statens kärnverksamheter behöver statens verksamhet vara effektiv. Regeringen skärper också arbetet med att komma till rätta med felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Artikel: Regeringen föreslår åtgärder för att effektivisera statsförvaltningen

Pressmeddelande: Regeringen föreslår en moderniserad föräldraförsäkring

Pressmeddelande: Sänkt skatt på snus

Här hittar du samtliga reformer i den så kallade reformtabellen, där regeringens satsningar presenteras i siffror.

Reformer i budgetpropositionen för 2024

Finanspolitikens roll för att bekämpa inflationen

Regeringen tar ansvar i den svåra ekonomiska situationen som Sverige befinner sig i genom att bedriva en fortsatt återhållsam finanspolitik för att få ner inflationen. Inflationen behöver återgå till en låg och stabil nivå.

Inflationen har fallit tillbaka under året, men den är fortfarande på en hög nivå. Kärninflationen, det vill säga inflationen rensad för energi- och livsmedelspriser, har visat sig vara trögrörlig.

Prognoserna pekar på att inflationen fortsätter att falla under 2024 men att det dröjer fram till 2025 innan inflationsmålet om två procent nås. Om inflationstrycket visar sig högre än väntat skulle en expansiv finanspolitik riskera att leda till att den höga inflationen blir än mer varaktig, med negativa konsekvenser för hela samhället som följd. Finanspolitiken behöver därför vara återhållsam till dess att utfall tydligt visar att inflationen närmar sig inflationsmålet.

Mer om finanspolitikens roll för att minska inflationen

Statens utgifter samt beräkningen av statens inkomster 2024

Grafik: Regeringskansliet

Utgifterna för staten föreslås uppgå till 1 331 miljarder kronor under 2024. Inkomsterna för staten beräknas uppgå till 1 324 miljarder kronor under 2024. Statens ekonomi beräknas därmed få ett underskott om cirka 7 miljarder kronor under 2024.

Mer om statens budget i siffror

Nästa steg – riksdagsbehandling av budgetförslaget

När regeringen har lämnat sitt budgetförslag till riksdagen påbörjas riksdagsbehandlingen. Behandlingen av budgetförslaget är uppdelad i två olika steg:

Steg 1: Först beslutar riksdagen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt de ekonomiska ramarna för statens budget. Beslutet om de ekonomiska ramarna - de så kallade utgiftsramarna - är sedan styrande för den fortsatta riksdagsbehandlingen på så sätt att utgiftsramarna inte får överskridas. Det här beslutet brukar kallas för rambeslutet.

Steg 2: I det andra steget tar riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje enskilt utgiftsområde, det vill säga hur mycket pengar olika verksamheter ska få. Budgetpropositionen är slutbehandlad först när riksdagen har tagit ställning till förslagen för samtliga utgiftsområden. Då sammanställer riksdagen statens budget.

Laddar...