Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om regeringens omställningspaket

Publicerad Uppdaterad

Regeringens omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i ett förslag från fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Här kan du ta del av frågor och svar om de olika delarna.

Vad innebär dessa förändringar för dem som jobbar?

Förbättrade möjligheter att studera och ställa om under ett arbetsliv med ett omställningsstudiestöd som för de allra flesta kommer uppgå till minst 80 procent av lönen. Anställda och arbetstagare som är mellan anställningar eller där anställningen är på väg att upphöra kommer få ökat stöd för att underlätta omställningen till ett nytt arbete genom ett omställnings- och kompetensstöd. Balansen i arbetsvillkor mellan olika anställningsformer förbättras och anställda får mer trygghet kring bl.a. sina arbetstidsmått och anställningsformer. Möjligheterna att få jobb stärks genom ökad flexibilitet.

Vad innebär dessa förändringar för arbetsgivare?

Arbetsgivare får mer förutsägbarhet och flexibilitet i olika steg i uppsägningsprocessen och en utökad möjlighet till undantag från turordningsreglerna vid arbetsbrist. Genom minskade risker för stora oförutsedda kostnader kan fler arbetsgivare våga anställa personer utan arbetslivserfarenhet. Det innebär också att arbetsgivare får bättre möjligheter att våga växa och lättare att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov. Det införs en statlig ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd som väsentligen motsvarar det nya offentliga grundläggande omställnings- och kompetensstödet.

När kommer reformen träda ikraft och börja tillämpas?

Omställningsstudiestödet trädde ikraft 30 juni 2022 och tillämpas för studier efter den 31 december 2022. CSN tar emot ansökningar från och med den 1 oktober 2022.

Ny lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd trädde i kraft den 30 juni 2022. Den nya offentliga omställningsorganisationen inledde sin verksamhet 1 oktober 2022.

Lagändringarna som gäller arbetsrätten trädde ikraft 30 juni 2022. De nya reglerna tillämpas från den 1 oktober 2022.


Frågor om förändringarna i lagen om anställningsskydd

Varför ändras lagen om anställningsskydd?

Arbetsrätten behöver reformeras när arbetsmarknaden förändras. Arbetsgivare behöver flexibilitet för att våga växa och anställa, kunna ställa om i tuffa lägen. Vägen in i jobb behöver bli enklare för personer som står längre från arbetsmarknaden, t.ex. för unga som inte hunnit skaffa sig yrkeserfarenhet. Samtidigt behöver tryggheten för arbetstagare öka, t.ex. när det gäller arbetstidsmått och anställningsformer.

Vilka är förändringarna i huvuddrag?

Reformen stärker anställningstryggheten för arbetstagare. Balansen i anställningsvillkor mellan olika anställningsformer förbättras och anställda får bättre trygghet kring bl.a. sina arbetstidsmått och anställningsformer.

Reformen stärker arbetsgivares flexibilitet och konkurrenskraft. Arbetsgivare får mer förutsägbarhet i olika steg i uppsägningsprocessen och en utökad möjlighet till undantag från turordningsreglerna vid arbetsbrist, vilket ger flexibilitet.

När ska förändringarna genomföras?

Lagändringarna som gäller arbetsrätten trädde ikraft 30 juni 2022 och tillämpas från den 1 oktober 2022.

Hur förändras turordningsreglerna?

Alla arbetsgivare ska kunna undanta tre personer från turordningen vid uppsägning pga. arbetsbrist. Det gör det lättare att kunna behålla rätt kompetens. Tidigare gällde att arbetsgivare med upp till 10 anställda kunde göra två undantag.

Vad gäller vid tvister om ogiltiga uppsägningar?

En anställning upphör vid uppsägningstidens slut, även om uppsägningen är tvistig, det vill säga att parterna är oense. Det bidrar till att långa rättsprocesser kan undvikas. Det blir mindre riskabelt att anställa, eftersom kostnaderna vid en felrekrytering bättre kan förutses.

Går det att få stöd under tvist om uppsägning?

Ja. Arbetstagare som tvistar om uppsägningen ska inte kunna stängas av från rätten till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det gäller även när arbetsgivaren tagit initiativ om att anställningen ska upphöra.

Försvinner allmän visstidsanställning?

Ja, allmän visstidsanställning upphör och ersätts med särskild visstidsanställning.

Kommer det att gå snabbare att få en tillsvidareanställning?

Ja, särskild visstidsanställning kan mycket snabbare övergå till tillsvidareanställning: tiden halveras. Det förbättrar balansen i anställningstryggheten mellan olika anställningsformer.

Införs några andra förändringar kring tillsvidareanställning?

Ja, arbetstagare som haft särskild visstidsanställning i mer än nio månader får företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning. I vissa fall får även tiden mellan anställningar räknas som anställningstid i särskild visstidsanställning, vilket ytterligare snabbar på möjligheten att övergå till tillsvidareanställning eller ge företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning.

Vad gäller för heltidsanställningar?

Lagen om anställningsskydd förtydligas. Utgångspunkten ska vara att en anställning är på heltid, om man inte särskilt kommit överens om annat. Den som inte anställts på heltid, ska ha rätt till en skriftlig förklaring från sin arbetsgivare inom tre veckor.

Hur påverkas uthyrda arbetstagare?

Kundföretag som haft en inhyrd arbetstagare hos sig i mer än 24 månader, under 36 månader, ska erbjuda arbetstagaren en tillsvidareanställning hos sig eller betala ersättning till den inhyrde arbetstagare. Om arbetstagaren accepterar erbjudandet om tillsvidareanställning, upphör anställningen hos bemanningsföretaget när anställningen hos kundföretaget påbörjas. Kundföretag som inte fullgör denna skyldighet blir skadeståndsskyldiga gentemot arbetstagaren.


Frågor om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Vem omfattas av det nya grundläggande omställnings- och kompetensstödet?

För att fler ska omfattas av stöd inrättas ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. För att kvalificera sig för det nya stödet behöver man bl.a. ha jobbat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under varje kalendermånad under minst tolv månader inom en ramtid på 24 månader före ansökan om stöd.

När ska omställningssystemet vara på plats?

Den nya offentliga omställningsorganisationen inledde sin verksamhet den 1 oktober 2022.

Kan jag ta del av stödet om jag redan omfattas av ett kollektivavtal?

De som omfattas av kollektivavtal har i dag generellt sett möjlighet att genom omställningsorganisationer kvalificera sig för omställningsstöd som finansieras av arbetsgivaren. Omställningsorganisationerna har möjlighet att ansöka om att bli registrerade omställningsorganisationer om de uppfyller vissa villkor, bl.a. att de tillhandahåller stöd som väsentligen motsvarar det offentliga stödet. Om det är fallet kan arbetsgivare som finansierar dessa organisationer ansöka om ersättning från staten för sina avgifter.

Gäller stödet även för mig som jobbar inom statlig sektor, kommun och region?

Huruvida omställningsorganisationer som representerar olika branscher väljer att ansöka om att bli registrerade omställningsorganisationer är en fråga för deras huvudmän d.v.s. parterna. Parterna kommer fortsatt få ta ansvar för att avtala om branschanpassade lösningar, inkluderat grundläggande omställnings- och kompetensstöd och tilläggstjänster så som omställningsförsäkring. Parterna anpassar sina avtal så att de nya möjligheterna i omställningsstödet även kommer deras medlemmar till del.

Kommer anställda utan kollektivavtal kunna få bättre omställningsstöd än företag med kollektivavtal?

För de anställda som omfattas av kollektivavtal kommer parterna likt tidigare att kunna erbjuda olika branschspecifika lösningar och tilläggstjänster. Hur parterna exakt väljer att utforma sina omställningsavtal är något som de får förhandla och besluta om.

Kommer arbetsgivare som redan tillhandahåller ett omställningsstöd för sina anställda att kompenseras?

Ja (givet att vissa villkor är uppfyllda). Arbetsgivare som betalar in avgifter till registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller stöd som väsentligen motsvarar det offentliga stödet kan ansöka om ersättning för dessa. Ersättning kan lämnas för utgifter upp till 0,15 procent av lönesumman.

Är ersättningen till arbetsgivare alltid 0,15 procent av lönesumman?

Nej, man får bara täckning för faktiska utgifter upp till 0,15 procent. Så om man bara betalat 0,13 procent i avgifter till en registrerad omställningsorganisation får man ersättning som motsvarar 0,13 procent.


Frågor om det nya omställningsstudiestödssystemet

Vad är omställningsstudiestödet?

Omställnings­­­studiestöd är ett nytt studiestöd som kommer att kunna lämnas till den som är i behov av omställning eller kompetensutveckling för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Stödet består av en bidragsdel och en frivillig lånedel som betalas tillbaka med samma generösa regler som inom det reguljära studiestödet.

Hur ansöker man om stödet?

Man ansöker om stödet hos CSN. Det kommer att vara möjligt att få stöd från och med den 1 januari 2023. Det går att lämna in sin ansökan till CSN innan dess, från och med den 1 oktober 2022.

Om man blir arbetslös nu och vill studera redan i höst, kan stödet ges retroaktivt för studier som inleds före 2023?

Nej, stödet lämnas för studier på en utbildning som påbörjas efter den 31 december 2022. Om man redan har påbörjat en längre utbildning som är 80 veckor på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid eller längre kommer man dock att kunna få omställningsstudiestöd från och med den 1 januari 2023, även om utbildningen har påbörjats dessförinnan. 

Hur mycket kan man få?

De allra flesta som får omställningsstudiestöd kommer att med både bidrag och lån kunna få en summa som motsvarar minst 80 procent av deras lön. Hur mycket den studerande kan få i bidrag beror, precis som för den som har a-kassa eller sjukpenning, på vad den studerande tjänade när den jobbade.

Finns det något tak för hur mycket jag kan få i stöd?

Man kommer som mest att kunna få omkring 21 000 kronor per månad i bidrag och man kan dessutom låna ytterligare ungefär 12 500 kronor i månaden (2022 års belopp). Totalt kommer man alltså kunna ersättas upp till 33 500 kronor, från staten.

Vem kan få stödet?

I korthet kan man säga att omställningsstudiestödet kommer att kunna lämnas till svenska och vissa utländska medborgare i åldrarna 27 till 60 år som har en lång och aktuell anknytning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan bidragsdelen även lämnas upp till det år den studerande fyller 62 år. Omställningsstudiestödet kommer också kunna lämnas till egenföretagare.

Hur kommer det sig att man kan söka stöd upp till 60 års ålder?

Med ett allt länge arbetsliv måste vi även möjliggöra för äldre personer att vidareutbilda sig. Pensionsgruppen har enats om att arbetslivet måste bli mer hållbart och successivt förlängas i takt med att medellivslängden ökar. Det innebär att vi kommer att arbeta längre upp i åldrarna i framtiden.

Vilka utbildningar kan man läsa med stödet?

Det kommer att vara möjligt att få omställningsstudiestöd för att läsa sådana utbildningar som ger rätt till studiemedel, men också för utbildningar som en omställningsorganisation finansierar. Det måste vara en utbildning som stärker din ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Hur vet jag vilka utbildningar som stärker min ställning på arbetsmarknaden?

Den som arbetar hos en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal kommer ofta att kunna få ett yttrande från en omställningsorganisation som visar hur en viss utbildning stärker ställningen på arbetsmarknaden. Den som arbetar hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kommer att kunna få ett yttrande av Kammarkollegiet. CSN kommer att i ansökningsprocessesen efterfråga ett yttrande från antingen din registrerade omställningsorganisation eller Kammarkollegiet, men innan man ansöker kan det vara bra att ta kontakt med sin omställningsorganisation för vägledning och stöd inför ansökan.

Kan man få omställningsstudiestöd samtidigt som man får andra ersättningar?

Det kommer inte att vara möjligt att ha omställningsstudiestöd om man samtidigt får lön från sin arbetsgivare för att studera, eller tillsammans med vissa ersättningar som lämnas av Försäkringskassan.

Laddar...