Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och biologisk mångfald, 2022–2026

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar för Sida sammantaget 8 miljarder kronor.

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Abeba Action Agenda och Parisavtalet.

Ladda ner:

Strategin styr användningen av medel som anslås under Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 34 Hållbar utveckling i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår.

Verksamheten ska bidra till följande mål:

  • Ökad vattentrygghet genom hållbar förvaltning av sötvattenresurser och sötvattenekosystem.
  • Begränsad klimatpåverkan inklusive ökad tillgång till förnybar energi och ökad energieffektivisering.
  • Fler miljömässigt hållbara och inkluderande städer och samhällen.
  • Hållbara produktions- och konsumtionsmönster, inklusive omställningen till hållbara livsmedelssystem, minskade föroreningar och hållbar kemikalie- och avfallshantering.
  • Stärkt anpassningsförmåga och motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer.
  • Renare hav och kuster samt hållbart nyttjande och förvaltning samt restaurering av marina naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem.
  • Ökat skydd, bevarande och restaurering av ekosystem och biologisk mångfald samt stärkta förutsättningar för hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av landbaserade naturresurser.
Laddar...