Hoppa till huvudinnehåll

Ändring av uppdraget att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: LI2024/01114

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Tillväxtverket att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin.

Ladda ner:

Uppdraget ändras enligt följande:

Inom ramen för arbetet med samordning av den nationella livsmedelsstrategin ska Tillväxtverket i dialog med företrädare för livsmedelsbranschen analysera behoven av pågående åtgärder i handlingsplan 2 och 3 i livsmedelsstrategin.

Analysen ska göras utifrån de mål och de bedömningar som regeringen gör i propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) och de utgångspunkter för Livsmedelsstrategin 2.0 som regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1 utg.omr. 23). För de åtgärder som utifrån dialoger och åtgärdens resultat föreslås fortsätta, bör det göras en bedömning av om åtgärden är, eller bör vara, en del av myndigheternas stadigvarande verksamhet.

Uppdragstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den
28 februari 2026. En delredovisning av ovan beskriven analys ska dock
lämnas senast den 30 september 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.

Laddar...