Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att samordna kommunikationsinsatser i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2022/01539, N2017/06252

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna i uppdrag att samordnat genomföra kommunikationsinsatser om vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget.

Ladda ner:

Myndigheterna ska identifiera områden, i arbetet med och resultat från, vildsvinspaketet (N2020/01010, N2020/01011, N2020/01012, N2020/01013) där det finns behov av särskild kommunikation. Med utgångspunkt i detta ska myndigheterna på ett strategiskt och långsiktigt sätt genomföra kommunikationsinsatser var för sig eller tillsammans.

Livsmedelsverket ska samordna uppdraget. För uppdraget får Livsmedelsverket under 2022 använda högst 2 000 000 kronor. Utgifter för uppdraget ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 2. Medlen ska även användas av Livsmedelsverket för att finansiera insatser hos de andra myndigheterna. Regeringen beräknar att 2 000 000 kronor kommer att avsättas årligen för uppdraget 2023–2025, under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella uppdraget.

Livsmedelsverket ska senast den 28 februari 2026 lämna en gemensam skriftlig slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket (samordnande myndighet för livsmedelsstrategin).

Laddar...