Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: Regeringskansliet

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Det har skett en betydande förändring av nivå och innehåll på stödet som Sverige lämnar. Från skyddsutrustning i det första beslutet till stridsvagnar, avancerade vapensystem och ammunition i senare paket. Med stödpaket 16 som presenterades av regeringen den 29 maj 2024 uppgår det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina till cirka 43,5 miljarder kronor (29 maj 2024).

 • Långsiktig ram för militärt stöd

  För att ytterligare stärka stödet till Ukraina och säkerställa en långsiktighet möjliggör Sverige stöd till Ukraina med 75 miljarder kronor. Regeringen skapar en treårig ram för det militära stödet till Ukraina som ger 25 miljarder kronor årligen 2024–2026. 

  Pressmeddelande: 75 miljarder kronor i militärt stöd till Ukraina

  Vapen och utrustning

  Den största andelen av Sveriges militära stöd till Ukraina består av vapen och utrustning.

  Stödet av vapen och utrustning inkluderar bland annat radarspanings- och ledningsflygplan (ASC 890), pansarbandvagn 302 (Pbv 302), stridsbåt 90, mindre snabbgående motorbåtar (G-båt), artilleripjäser (Archer), stridsvagn 122 (Leopard 2), granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90), hjälmar, avancerad ammunition, sjömålsrobot 17, pansarvärnssystem, personterrängbilar, vinterutrustning, riktmedel, kroppsskydd, tält, maskeringsnät och luftvärnssystem.

  Finansiellt stöd genom fonder

  Sverige har lämnat finansiella bidrag till följande fonder för militärt stöd till Ukraina:

  • Natos stödfond för Ukraina (NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund)
  • International Fund for Ukraine (IFU)
  • Den ukrainska centralbankens fond för den ukrainska Försvarsmakten

  Svensk-ukrainskt upphandlingssamarbete

  Försvarets materielverk, FMV, får av regeringen tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel. Avtalet innehåller också samarbete om stöd i uppbyggnad och utveckling av upphandlingsorganisation och upphandlingsverksamhet samt informations- och erfarenhetsutbyte på området.

  Försörjningslösning för krigsmateriel

  Försvarsmakten har fått i uppdrag att genomföra en försörjningslösning för krigsmaterielsystem till Ukraina. Inom försörjningslösningen får Försvarsmakten bedriva verksamhet med upp till 60 personer på plats i Polen, Rumänien och Slovakien.

  Sedan 2022 har Sverige levererat ett stort antal olika typer av materielsystem, där det svenska underhållsstödet begränsat sig till ett iordningsställande av materielen följt av en transport till Ukraina. Mer kvalificerade vapen- och sensorsystem kräver dock en mer långsiktig försörjningslösning innehållande tekniskt systemstöd, reservdelar och utbytesenheter samt ammunition för att över tid bibehålla den operativa effekten. Försvarsmakten avser därför att bygga upp en långsiktig försörjningslösning för kvalificerade materielsystem, likt robotsystem 70, stridsfordon 90, stridsvagn 122 och Archer, vilka har donerats till Ukraina. Försörjningssystemet skapas genom samverkan mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk och aktuell svensk industri.

  Uppdraget pågår till och med den 31 december 2025.

  Tjeckiskt ammunitionsinitiativ

  För att bidra till Ukrainas försvar mot Rysslands anfallskrig har Tjeckien tagit ett initiativ för att köpa stora volymer av ammunition med korta leveranstider på världsmarknaden där fler länder kan bidra med finansiering.

  Regeringen har beslutat att Försvarets materielverk (FMV) får förhandla och ingå en överenskommelse med ansvarig myndighet i Tjeckien för finansiellt stöd för anskaffning av ammunition till Ukraina. Sverige avser att stötta Tjeckien med 30 miljoner euro i detta initiativ.

  Finansieringen av bidraget görs inom ramen för Stödpaket 15 i den del som avser stöd i form av ekonomiska bidrag till fonder och ett flertal bilaterala och multilaterala donationsprojekt som länder inom EU och Nato har upprättat i syfte att stödja Ukraina.

  Utbildningsinsatser till stöd för Ukraina

  Utbildningspaket

  Regeringen har beslutat om ett ramuppdrag till Försvarsmakten att under 2024 genomföra och delta i militär utbildning av ukrainska medborgare. Pågående utbildningsinsatser förlängs (t.ex. EUMAM, NLETI, Interflex) och kan kompletteras med ytterligare aktiviteter. Med detta ramuppdrag till Försvarsmakten får myndigheten dels bättre förutsättningar att planera verksamheten över året, dels bättre förutsättningar att svara på hastigt uppkomna ukrainska utbildningsbehov.

  Beslutet innebär också att Försvarsmakten ges möjlighet att bedriva utbildning såväl bilateralt som multilateralt inom Sverige eller inom annat EU- eller Natoland. Beslutet omfattar även tillträde till svenskt territorium för ukrainska enheter.

  Innehållet i utbildningspaketet är baserat på erfarenheter från 2023 samt bedömningar om nya utbildningskrav som de nyligen upprättade förmågekoalitionerna (inom ramen för Ukraine Defence Contact Group) kommer att medföra. Uppskattningsvis kan över 18 000 ukrainska eler komma att passera igenom de utbildningsaktiviteter som de svenska instruktörerna kommer att delta i under 2024.

  Exempel på utbildning som kan bli aktuell med stöd av detta utbildningspaket är följande:

  • Utbildning på materiel som Sverige har donerat.
  • Deltagande i olika typer av multilaterala utbildningsaktiviteter, likt Interflex eller Interforge som är en utbildningsverksamhet som syftar till att utbilda inom amfibisk krigföring.
  • Utbildning inom ramen för någon av de förmågekoalitioner som Sverige är medlem i. Exempelvis marin utbildning i form av amfibisk stridsteknik eller sjöminröjning inom ramen för koalitionen Maritime Security eller deltagande i utbildningsaktiviteter inom olika typer av landminröjning inom Koalitionen Demining.
  • Chefsutbildning, där svenska instruktörer genomför kurser för blivande grupp- eller plutonchefer samt taktisk utbildning för stabsofficerare.

  Utbildning på JAS 39 Gripen

  Försvarsmakten har fått i uppdrag att orienteringsutbilda ukrainska piloter med tillhörande flygteknisk personal på JAS 39. Bakgrunden är att Ukrainas försvarsmakt har framfört önskemål om att få operativt utvärdera JAS 39 då en av de mest akuta åtgärderna är att förstärka det ukrainska luftförsvaret med ett Nato-interoperabelt stridsflygsystem.

  JAS 39 har mycket god förmåga att verka i den efterfrågade luftförsvarsrollen men även som attack- och spaningsflygplan. JAS 39 Gripen är helt Nato-interoperabelt och utvecklades för att kunna operera från spridda landsvägsbaser, något som har visat ha haft avgörande betydelse för överlevnaden av det ukrainska flygvapnet. Därtill kan JAS 39 tankas och ombeväpnas på kort tid och där värnpliktiga nyttjas i klargöringen av flygplanen.

  EUMAM Ukraina

  Sedan våren 2023 deltar Sverige i EU:s militära insats till stöd för Ukraina (European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine). Svenska instruktörer bidrar till sjukvårdsutbildning och infanteribataljonsutbildning vid Special Training Command (ST-C), ett av insatsens två styrkehögkvarter, i Tyskland. Inom ramen för EUMAM Ukraina har Sverige också genomfört utbildning på donerad militär materiel. 

  Insatsen tillhandahåller grundläggande och specialiserad utbildning för ukrainska soldater på EU-medlemsländernas territorium. Den strategiska målsättningen är att stärka den ukrainska försvarsmaktens militära förmåga, så att Ukraina kan försvara sin territoriella integritet och effektivt utöva sin suveränitet.

  EUMAM Ukraina leds av EU:s militära planerings- och ledningskapacitet (Military Planning and Conduct Capability, MPCC) i Bryssel, vilken fungerar som ett strategiskt och operativt högkvarter för insatsen. Sverige bidrar med förstärkningspersonal till MPCC sedan hösten 2022 och kommer fortsätta göra det fram till november 2024.

  Interflex

  Därtill bidrar Sverige till den brittiskledda insatsen Operation Interflex, som genomför grundläggande militärutbildning av ukrainska medborgare. Sverige deltog 2022 med 60 stabsofficerare och/eller instruktörer, och kommer att fortsätta bidra även 2023.

  Minröjningsutbildning i Litauen

  Regeringen beslutade den 22 december 2022 att Sverige ska hjälpa till att utbilda ukrainska minröjningssoldater. I projektet ska Försvarsmakten utbilda 48 ukrainska instruktörer som därefter kommer att utbilda 100 minröjningssoldater vardera i Ukraina. Detta innebär att omkring 4 800 personer kommer att ha utbildats i minröjning vid årets slut. De svenska instruktörerna kommer att avdelas från Swedish EOD and Demining Centre (Swedec) som är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning.

  Minröjningsarbetet har en avgörande betydelse för de ukrainska förbandens möjlighet till rörlighet i största allmänhet men är särskilt viktigt är möjligheten till rörlighet för de mekaniserade förbanden när de skall genomföra en offensiv. Då en hög anfallstakt är avgörande, både för möjligheten att vinna terräng och för att inte riskera att bli bekämpade. Även den militära logistiken förlitar sig på rörlighet då mycket av stödet de anfallande förbanden kräver består av transporter av olika slag. En utvecklad minröjningsförmåga stödjer också det civila samhället under rådande krig samt är av central betydelse när Ukraina ska återuppbyggas.

  Utbildningen äger rum i Litauen inom ramen för Nordefco och påbörjades i mars 2023. Litauen stödjer insatsen via upplåtelse av övningsterräng och logistik. Instruktörer från Sverige, Island och Norge deltar i utbildningen som kommer att genomföras i fyra omgångar under 2023.

Mer information om innehållet i de olika stödpaketen

Uppgår till ett värde av ca 13,3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Radarspanings- och ledningsflygplan (ASC 890)
 • Pansarbandvagn 302 (Pbv 302)
 • Artilleriammunition
 • Jaktrobot Rb 99 (AMRAAM)
 • Tankfordon som är överskott från Försvarsmakten
 • Underhållslösning för tidigare donerad svensk materiel
 • Finansiellt stöd till förmågekoalitioner
 • Finansiellt stöd till fonder och tillfälliga initiativ för att möjliggöra snabb och storskalig upphandling av materiel till Ukraina
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) får i samband med paketet i uppdrag att stötta Ukraina att etablera ett eget forskningsinstitut
 • Ukrainas stridsledningsförmåga stärks ytterligare genom en donation av terminaler med abbonemang för satellitkommunikation

Uppgår till ett värde av ca 7,1 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Stridsbåt 90
 • Mindre snabbgående motorbåtar (G-båt)
 • Undervattensvapen
 • Artilleriammunition
 • Luftvärnssystem (Robot 70)
 • Pansarvärnssystem (Robot 55 TOW)
 • Granatgevär med ammunition
 • Handgranater
 • Sjukvårdsutrustning
 • Sjuktransportfordon
 • Livsmedel
 • Donation till stöd för Ukraina att köpa nytillverkade Stridsfordon 90 (CV90)
 • Finansiella donationer till olika bilaterala och multilaterala projekt för utveckling av Ukrainas försvarsförmåga
 • Finansiella donationer till multilaterala fonder som köper krigsmateriel på den öppna marknaden åt Ukraina

Uppgår till ett värde av ca 2,66* miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Artilleriammunition
 • Reservdelar
 • Infanteriutrustning
 • Kommunikationsutrustning
 • Ammunition till Stridsfordon 90
 • Förlängning av Sveriges bidrag till Interflex
 • Förlängning av Sveriges bidrag till nordisk minröjningsutbildning i Litauen
 • Uppdrag till Försvarsmakten att med stöd av Försvarets materielverk (FMV) analysera och redovisa förutsättningar att stödja Ukraina med JAS 39 Gripen

*Uppdaterad summa på grund av uppräkning i valutakurs då paket 14 inkluderas i en extra ändringsbudget 2024 (paketet presenterades i oktober 2023).

Uppgår till ett värde av ca 3,4 miljarder kronor.

Paketet inkluderar:

 • Reservdelar till bland annat Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122 samt beredskapsvaror till ett värde om högst 1,1 miljard kronor
 • Ammunition med ammunitionskomponenter, transportfordon och minröjningsutrustning till ett värde av 2,15 miljarder kronor
 • Riksdagen ger regeringen ett bemyndigande att under 2023 sälja jaktrobotar av typen Rb 99 (AMRAAM) till USA
 • Ersättning till Försvarsmakten för till exempel transport och säkerhetsskyddskostnader

Uppgår till ett värde av ca 250 miljoner kronor.

Paketet inkluderar:

 • 140 miljoner kronor till International Fund for Ukraine (IFU)
 • 90 miljoner kronor till Natos stödfond för Ukraina (NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund)
 • Uppdrag till Försvarsmakten att genomföra orienteringsutbildning av ukrainska piloter på JAS 39
 • Uppdrag till Försvarsmakten att genomföra en försörjningslösning för krigsmaterielsystem
 • Uppdrag till Försvarsmakten att fortsatt placera personal vid MPCC för EUMAM Ukraina

Uppgår till ett värde av ca 6,3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Artilleripjäs Archer
 • Delar till Robotsystem 97 (HAWK)
 • Stridsvagn 122 (Leopard 2)

Uppgår till ett värde av ca 4,3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Stridsfordon 90
 • Pansarvärnsrobot 57
 • Granatgevär inklusive ammunition
 • Pansarskott
 • Automatgevär
 • Minröjningsutrustning

Uppgår till ett värde av ca 3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Luftförsvarssystem
 • Kvalificerad ammunition
 • Personterrängbilar
 • Vinterutrustning
 • Riktmedel
 • Kroppsskydd
 • Tält
 • Maskeringsnät

Stödpaket 5-8 uppgår till ett sammanlagt värde av ca 1 miljard kronor.

Paketen inkluderar bland annat:

 • Pansarvärnssystem
 • Understödsvapen
 • Minröjningsutrustning
 • Artilleriammunition
 • Överskottsmateriel
 • Utbildningsinsats i Storbritannien

Stödpaket 1-4 uppgår till ett sammanlagt värde av ca 1 miljard kronor.

Paketen inkluderar bland annat:

 • Hjälmar
 • Skyddsvästar
 • Dygnsportioner av hållbara livsmedel
 • Pansarskott
 • Minröjningsutrustning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Bidrag till Natos stödfond för Ukraina (NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund)
 • Sjömålsrobotsystem 17
 • Automatgevär och ammunition
 • Överskottsmateriel
 • Två överföringar om 500 respektive 577 miljoner kronor till den ukrainska centralbankens fond för den ukrainska Försvarsmakten (februari respektive juni 2022)

Pressmeddelande: Ytterligare militärt stöd till Ukraina

 • 50 miljoner kronor till Natos stödfond för Ukraina (NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund) (december 2023)

Pressmeddelande: Beslut om försvarsrelaterat stöd till Ukraina, Moldavien och Georgien om 60 miljoner kronor

 • Nio vattenskotrar överlåts av Kustbevakningen till ett värde av 810 000 kronor (mars 2024)

Pressmeddelande: Kustbevakningen överlåter vattenskotrar till Ukraina

Mer information om vapen och utrustning i de olika stödpaketen

 1. ASC 890
 2. Archer
 3. Automatgevär
 4. CV 90
 5. Granatgevär (Carl Gustaf)
 6. Jaktrobot 99​
 7. Leopard 2
 8. Pansarbandvagn 302
 9. Pansarskott AT-4
 10. Pansarvärnsrobot 57
 11. Robotsystem 97
 12. Sjömålsrobot 17
 13. Stridsbåt 90
Laddar...