Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt satsning på barn och ungas psykiska hälsa i överenskommelsen mellan staten och SKR om psykisk hälsa och suicidprevention 2024

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2024. Överenskommelsen omfattar närmare 1,6 miljarder kronor 2024, där merparten av medlen fördelas till kommuner och regioner för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. En förstärkt satsning görs på barn och ungas psykiska hälsa.

– Psykisk hälsa och suicidprevention är ett prioriterat område för regeringen. Jag ser den utökade satsningen på barn och ungas hälsa i årets överenskommelse som ett viktigt steg för att ytterligare stärka arbetet inom området, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Vi måste stärka den psykiska hälsan hos både barn och vuxna och vi måste säkerställa att de som behöver vård också kan få det inom rimlig tid. Det krävs både långsiktigt och kortsiktigt fokus och en nära samverkan mellan olika aktörer. Den här överenskommelsen möjliggör för kommuner och regioner att fortsätta det viktiga arbetet, säger Tobias Smedberg, ordförande för primärvårds- och äldreomsorgsberedningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Psykisk ohälsa och suicid är stora folkhälsoutmaningar som har konsekvenser för både den enskilde, anhöriga och närstående och för samhället. För att möta dessa utmaningar behövs dels ett ökat fokus psykiskt välbefinnande och förebyggande insatser, dels insatser som syftar till att skapa förutsättningar för god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. I syfte att utveckla och stärka arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention har staten och SKR slutit en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2024. Överenskommelsen är en del i det långsiktiga arbete som gemensamt bedrivits av staten och SKR sedan 2012 och där utgångspunkten är att samordnade insatser från både staten och kommuner och regioner bidrar till utvecklingen.

Överens­kommel­sen för 2024 omfattar totalt 1 560 000 000 kronor, varav merparten av medlen fördelas till kommuner och regioner. Som en del av överenskommelsen finns en särskild satsning på barn och ungas psykiska hälsa som totalt omfattar 803 miljoner kronor, där medel för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och stärka första linjens vård ingår.

Överenskommelsen omfattar, även satsningar på bland annat patient- och brukarmedverkan, det suicidpreventiva arbetet och psykiatrisk traumavård.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Fakta

I Tidöavtalet framgår att arbetet med att stärka den psykiska hälsan och suicidprevention måste prioriteras som ett led i folkhälsoarbetet, inte minst för unga. Efter redovisning av myndighetsuppdrag den 1 september 2023 ska en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention tas fram. Ett nationellt forskningsprogram på området ska inrättas. En nationell samordnare med ett samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska tillsättas. Uppföljning av patienter med suicidalt beteende bör vara en självklar del av vårdprocessen. En ”haverikommission” ska tillsättas när en person har begått självmord, för att bl.a. socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska göra en utredning om vad som hänt och vad som kan ha brustit.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...