Hoppa till huvudinnehåll

Dialogmöten och rundabordssamtal i arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0

Publicerad

Arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 bedrivs i nära dialog med livsmedelskedjans aktörer, bland annat genom särskilda dialogmöten och rundabordssamtal. Från april till juni i år genomförde landsbygdsminister Peter Kullgren och statssekreterare Dan Ericsson tematiska samtal med representanter för företag, organisationer och myndigheter.

Samtalen utgick ifrån de fyra temana Konkurrenskraft och förenkling, Kunskap och innovation, Robusthet och minskat beroende samt Regionala livsmedelsstrategier. I mötena deltog bland annat Kött och charkföretagen, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Visita, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbud, Norrmejerier, Hushållningssällskapen, Statens lantbruksuniversitet, Vinnova, Tillväxtverket, och Jordbruksverket samt länsstyrelser och regioner.

Inom ramen för arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 har också separata dialogmöten genomförts inom en rad andra områden. Landsbygds- och intrastrukturdepartementet har bland annat träffat företag som arbetar med teknik kopplat till livsmedel och livsmedelsproduktion (Food tech och Ag tech), företag och organisationer inom export (till exempel Business Sweden, Lantmännen och Orkla) och företag inom de blå näringarna och sjömat (Matfiskodlarna, Svenskt vattenbruk och sjömat med flera). 

Vid samtliga samtal och möten har det varit stort engagemang från deltagarna som har framfört många värdefulla synpunkter. Några exempel på inspel är:

  • Behov av likvärdig livsmedelskontroll, för att varje företag ska ha samma förutsättningar oavsett var verksamheten är i landet.
  • Bättre kapitalförsörjning, så att företag kan investera och utveckla sin verksamhet.
  • Förenkling av regler. Den samlade regelbördan för företag i livsmedelskedjan är stor och det är därför viktigt att finna lösningar för att minska den.
  • Förbättrat myndighetsbemötande. Det är viktigt att myndigheterna i livsmedelskedjan arbetar främjande och ger stöd till företag att göra rätt. 
  • Förbättrad kompetensförsörjning och förbättrade möjligheter för företagen att rekrytera och behålla personal. Om företagen ska kunna utvecklas måste det finnas tillgång till ny kompetens.
  • Ett stärkt regionalt och nationellt innovationssystem, för att ge företagen förbättrad tillgång till kompetens och utvecklingsresurser oberoende av var de är lokaliserade i landet. 
  • Livsmedelsberedskap. Företagen måste bli mer robusta och ha möjlighet att anpassa sig till ändrade förhållanden. 

I flera samtal lyfte deltagarna också att det är viktigt att säkerställa tillgången på insatsvaror som drivmedel, el och vatten, ökad export och svenska mervärden.

Laddar...