Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens prioritering: Migration och integration

Regeringen är i full gång med att genomföra ett paradigmskifte på migrationsområdet. Sverige ska vara ett land som är öppet mot omvärlden, men på ett långsiktigt hållbart sätt. För att nå dit krävs omfattande reformer. Regeringen lägger också om integrationspolitiken till att bli mer kravbaserad och betona individens eget ansvar.

  • Om migration och integration

    Att människor kan röra sig mellan olika länder är en förutsättning för att skapa förståelse, tillväxt och möjligheter för fler. Under de senaste tolv åren har 1,2 miljoner utländska medborgare invandrat till Sverige och under samma tid har över 700 000 fått svenskt medborgarskap. Många kommer att bidra till att göra Sverige starkare, rikare och bättre, men invandringens omfattning har inneburit stora påfrestningar för vårt samhälle. Integrationsproblemen präglar numera de flesta politikområden. Därför lägger regeringen om politiken.

    Regeringen tror på ett Sverige där människor med olika bakgrund kan leva sida vid sida. Men då krävs ett kitt som förenar och håller oss samman. De viktigaste beståndsdelarna i denna samhällsgemenskap är svenska språket, medborgarskapets rättigheter och skyldigheter och respekt för grundläggande svenska värderingar. Förväntningarna och kraven för att bli en del av det svenska samhället måste bli tydligare. Vill man inte bli en del av denna gemenskap bör man inte söka sig till Sverige.

Regeringens prioriteringar

Inom ramen för prioriteringarna ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Mål för samarbetsprojektet migration och integration

När regeringen tillträdde sattes mål för samarbetsprojektet Migration och integration. Syftet med projektet är att ta fram en reformagenda med konkreta politiska förslag som löser Sveriges viktigaste samhällsproblem inom migrationspolitikens och integrationspolitikens område.

Åtgärder i fokus

Foto: TT

Ordning och reda i migrationspolitiken

Om migrationens möjligheter ska kunna tas tillvara måste den förenas med en fungerande integration. För att vända utvecklingen och skapa förutsättningar för integration vidtar regeringen åtgärder för att minska den asylrelaterade migrationen till långsiktigt hållbara nivåer.

Foto: TT

En arbetskraftsinvandring som stärker Sveriges konkurrenskraft

Sverige har en omfattande arbetskraftsinvandring. Det stärker svenska företag och Sveriges gemensamma konkurrenskraft att nödvändig kompetens kan rekryteras från andra EU-länder och från tredje land. Nu ställer regeringen om arbetskraftsinvandringen.

Foto: TT

Internationellt ansvarstagande tillsammans med andra

Migrationspolitiken stannar inte vid Sveriges gränser. När asyltrycket mot EU nu tilltar kraftigt, driver regeringen på för ett nytt gemensamt asylregelverk för unionens medlemsländer. Under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd nåddes en historisk överenskommelse mellan länderna om den så kallade migrationspakten.

Foto: TT.

Självförsörjning

I dag står alltför många utrikes födda långt från arbetsmarknaden, särskilt kvinnor. Det ska alltid löna sig att ta ett jobb. Den som får både etableringsersättning och etableringstillägg eller bostadsersättning har svagare ekonomiska incitament att arbeta jämfört med andra.

Foto: TT.

Svenska språket

Kunskaper i svenska språket är avgörande för att få ett arbete. Regeringen kommer att förstärka undervisningen i svenska för invandrare (SFI) genom att höja kraven.

Foto: TT.

En del av samhället

Personer som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd här ska bli en del av det svenska samhället. Det handlar dels om att samhället ska vara tydligt med hur Sverige fungerar, dels om att stärka viktiga delar av civilsamhället. Därför har regeringen skjutit till pengar till kvinnors organisering i utanförskapsområden och satsat på idrott i utsatta områden.

Innehåll om regeringens prioritering migration och integration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 118 träffar.

Laddar...