Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring (Ju 2022:11) Dir. 2023:25

Publicerad

Ändring i uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommitté­direktiv om en behovs­prövad arbets­krafts­invandring (dir. 2022:90). Enligt direktiven ska utredaren bl.a. analysera och ta ställning till hur ett nytt och effektivt system för  arbets­marknads­prövning vid arbets­krafts­invand­ring kan utformas, hur Migrations­verkets certifi­erings­system ska förhålla sig till det nya systemet med arbets­marknads­prövning samt vilka kate­gorier av utländsk arbets­kraft som bör omfattas av det nya systemet för arbets­marknads­prövning, om det bör införas några undantag och hur de i sådana fall bör utformas. Inom ramen för uppdraget om arbets­marknads­prövning ingår också som ett del­uppdrag att analysera och ta ställning till om utlän­ningar som ska arbeta i Sverige men är anställda utom­lands bör omfattas av samma förutsätt­ningar för arbets­tillstånd som övriga arbets­krafts­invandrare eller om särskilda regler bör införas. Enligt direktiven ska hela uppdraget redo­visas senast den 31 juli 2023. Upp­draget ändras nu på så sätt att utre­daren inte ska full­följa upp­draget att föreslå ett nytt och effektivt system för arbets­marknads­prövning, med angränsande frågor. Del­uppdraget om utlän­ningar som ska arbeta i Sverige men är anställda utom­lands ska dock fort­farande full­följas.

Utredaren ska i stället ta fram förslag på åtgärder som skärper villkoren för arbets­krafts­invand­ringen, bl.a. genom att före­slå regleringar som inne­bär att det ska krävas en heltäckande sjuk­försäkring avse­ende hälso- och sjukvård och en viss löne­nivå för att beviljas arbets­tillstånd, men med möjlig­het att före­skriva om ett lägre löne­krav för enskilda yrkes­grupper samt att vissa yrkes­grupper ska kunna exklu­deras från möjlig­heten att beviljas arbets­tillstånd. Utredaren ska också före­slå åtgärder som främjar den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invand­ringen. Förslagen ska utfor­mas på ett sätt som så långt som möjligt förenklar hand­lägg­ningen, mini­merar den administra­tiva bördan för arbets­givare och möjlig­gör korta handlägg­ningstider. Utrednings­tiden förlängs. Uppdraget ska i stället i sin helhet redo­visas senast den 31 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...