Hoppa till huvudinnehåll

Utredning ska se över kontrollorganisationen i livsmedelskedjan för att förenkla för företag

Publicerad

Regeringen har i dag utsett en särskild utredare för att se över kontroll, avgifter och finansiering i livsmedelskedjan. Syftet är att göra det enklare för företagen vilket på sikt stärker konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Företag i livsmedelskedjan upplever ofta bristande likvärdighet och effektivitet i kontrollen som hinder för tillväxt. I till exempel regeringens arbete med att uppdatera Livsmedelsstrategin har många företag och näringslivsorganisationer framfört önskemål om en mer likvärdig kontroll och sänkta kostnader för kontroll.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Livsmedelskedjans aktörer efterfrågar generellt sett färre, men också enkla och tydliga regler för att kunna vara konkurrenskraftiga såväl i en nationell som i en internationell kontext. Regeringen ser därför ett behov av en likvärdig och rättssäker tillämpning av regler där regelförenkling, företagsperspektiv i tillämpningen av lagstiftningen, flexibilitet och samverkan med branschen är viktiga komponenter.

Som ett led i detta arbete har regeringen nu tillsatt Magnus Oscarsson som särskild utredare för att se över den offentliga kontrollen av livsmedelskedjan inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Oscarsson har erfarenhet från frågor om företagande i livsmedelskedjan som ledamot och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

– Med utredningen vill regeringen skapa verklig förenkling för företagen i livsmedelskedjan. För att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion är det avgörande att skapa goda förutsättningar för företagen, så att de kan växa och stärka sin lönsamhet. Där är regelförenklingar och administrativa lättnader en viktig del, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Utredningens uppdrag är att

  • se över organisation och finansiering av kontrollen
  • se över möjlighet att öka rådgivning och stöd samt samverkan mellan kontrollmyndigheter
  • se över hur det är möjligt att främja de minsta livsmedelsföretagen med diversifierad verksamhet genom att anpassa regler och kontroll efter deras särskilda förutsättningar.

Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag den 31 mars 2025.

Dir. 2023:170 En översyn av kontrollorganisationen och finansieringen av kontroll i livsmedelskedjan för att förenkla för företagen

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...